Veilingvoorwaarden

De deelname aan de veiling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende veilingvoorwaarden :

 1. De hoogste bieder zal de koper zijn. Hij zal de verplichting hebben de prijs van de toewijzing van het lot contant te betalen, te vermeerderen met 25 % voor de kosten en de BTW, alsook het volgrecht wanneer dit van toepassing is. Bovendien zal hem, als dossierkosten, een bedrag van 5 € per lot aangerekend worden.               IBAN : BE67 0015 8215 6387   SWIFT BIC code : GEBABEBB
 2. BA Auctions behoudt zich het recht voor een bod te weigeren, hieromtrent een beslissing te nemen, de loten te groeperen of in te houden zonder haar beslissing te motiveren. 
   
 3. De aanduidingen vermeld in de catalogus, de aankondigingen, de brochures of elk ander geschrift uitgaande van de veilingzaal dienen als aanwijzingen beschouwd te worden, die de verantwoordelijkheid van BA Auctions niet in het gedrang brengen. BA Auctions waarborgt niet de echtheid van een beschrijving met betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat van het lot. De aangestelden van BA Auctions hebben noch de toelating, noch de bevoegdheid hieromtrent enige waarborg te verschaffen. Bijgevolg dienen de kopers zelf, voor de verkoop, zich te vergewissen van de aard van de loten en hun materiële staat. De juwelen en objecten in de vitrines kunnen door de kopers, voor de verkoop, enkel op afspraak, onderzocht worden. 
   
 4. Vanaf de toewijzing worden de voordelen en risico's aan de koper overgedragen. Hij zal nochtans pas eigenaar worden na de betaling van de volledige prijs en van de bijkomende kosten. Op straffe van onontvankelijkheid, moet elke klacht ons bij aangetekend schrijven bereiken binnen de 10 dagen na de toewijzing. 
   
 5. In geval van vergissing of betwisting bij de toewijzing zal het lot opnieuw geroepen worden. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris beslist, gedurende de verkoop, soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep, over elke betwisting nopens de toewijzing. 
   
 6. De kopers zijn gehouden de hun toegewezen loten te betalen en af te halen binnen de drie dagen die de verkoopdag volgen. Eenmaal deze termijn verlopen, behoudt BA Auctions zich het recht voor en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , hetzij de niet afgehaalde loten opnieuw te koop aan te bieden, hetzij deze over te brengen naar een bergplaats op kosten, risico en gevaar van de ingebrekeblijvende koper. Onverminderd de vervolging in betaling lastens de ingebrekeblijvende koper, kunnen de onbetaalde loten na de hierboven vermelde termijn opnieuw te koop aangeboden worden, en dit bij rouwkoop en wanneer BA Auctions het gepast acht. In dit geval zal de koper ertoe gehouden zijn het verschil in prijs te betalen, alsook alle kosten en onkosten m.b.t. deze noodgedwongen verkoop. Hij zal geenszins aanspraak kunnen maken op het overschot, mocht dit bestaan. 
   
 7. Facturen en rekeninguitreksels dien contant en bij ontvangst betaald te worden. Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de hoofdsom met 1% nalatigheidsintrest per maand verhoogd. Bij niet betaling op de vervaldag worden de verschuldigde bedragen eveneens en van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% met een minimum van 62 €
   
 8. Elke koper wordt geacht gehandeld te hebben in eigen naam. Hij is persoonlijk gehouden tot de betaling van de loten die hem toegewezen werden, welke ook zijn hoedanigheid moge zijn. Hij zal de prijs in Belgisch baar geld of gecertifieerde cheque betalen voor de afhaling ervan en binnen de termijn voorzien in artikel 6. In geval van betaling bij niet gecertifieerde cheque heeft BA Auctions het recht de levering van de toegewezen loten uit te stellen tot op het ogenblik van de inning van de cheque. De risico's m.b.t. deze loten blijven, gedurende deze bijkomende termijn, ten laste van de koper. 
   
 9. De opsplitsing van facturen na verkoop wordt geweigerd, enkel kooporders overhandigd aan BA Auctions of haar afgevaardigde komen in aanmerking. 
   
 10. Overeenkomstig de wetgeving inzake B.T.W. , wordt eraan herinnerd dat de facturen door de kopers dienen gevraagd te worden ten laatste voor de vijfde dag van de maand volgend op de verkoop. Geen enkele factuur wordt na deze dag opgesteld. 
 11. OVEREENKOMSTIG ART.21 IS DE BETALING IN CONTANTEN BEPERKT TOT 2999€ PER AANKOOP. De prijs van de verkoop door een handelaar van één of meerdere goederen evenals de prijs van één of meerdere dienstprestaties geleverd door een dienstverstrekker, voor een bedrag van 3000€ of meer, mag niet in contanten worden vereffend uitgezonderd voor een bedrag dat 10% van de prijs van de verkoop, en voor zover dit bedrag niet hoger is dan 2999€, ongeacht of de verkoop of de dienstprestatie plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan. 
 12. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.
 13. Brussels Art Auctions - Ernest Allardstraat 9 - 1000 Brussel - BTW BE0812 001 054

TOP